Tento Reklamační a servisní řád vychází ze Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku v platném znění.

1. Rozhodnutí o reklamaci
Rozhodnutí o reklamaci činí dle zákona vůči Konečnému uživateli firma Tomáš Veverka, Lukov 139 prostřednictvím oprávněného zástupce (dále jen Prodejce), který je jediným partnerem Konečného uživatele v reklamačním řízení. Rozhodnutí činí na základě vyjádření servisního technika nebo autorizovaného servisu. V rámci rozhodnutí o reklamaci stanoví Prodejce zejména následující skutečnosti:
- zda se závada zboží při zjišťování projevila a příčinu vady zboží
- zda se jedná o vadu, na niž se vztahuje záruka za jakost (dále jen Záruční oprava), nebo se o takovou vadu nejedná (dále jen Mimozáruční oprava)
- (navrhovaný) způsob odstranění vady zboží
- předpokládanou cenu odstranění vady zboží, jedná-li se o mimozáruční opravu (pokud již byla stanovena a nemění se, neuvádí se), skutečná cena opravy se může od předpokládané ceny opravy lišit maximálně o 50% a konečný uživatel souhlasí s její úhradou
2. Běh a délka záruční doby
Záruční doba běží od data převzetí zboží Konečným uživatelem. Zákonná záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruční doba je přerušena po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Konečný uživatel byl povinen zboží převzít. V případě neuznání reklamace jako oprávněné (závada se neprojevila, závada způsobena Konečným uživatelem apod.) nedochází k přerušení záruční doby po dobu, kdy je zboží v opravě. V souladu s ustanovením § 619 odst. 1 občanského zákoníku se záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
3. Záruční oprava - záruka
Pokud je prováděna záruční oprava pak předáním zboží Konečnému uživateli pokračuje původní záruční lhůta. Záruka na opravu (jako na dílo) se vztahuje pouze na provedení opravy a není tedy rovnocenná původní záruce.
4. Přijetí výrobku a příslušenství do opravy, lhůty
Konečný uživatel má ze zákona právo uplatnit reklamaci v sídle, v provozovně Prodejce reklamovaného výrobku (příslušenství) nebo zasláním do provozovny Prodejce.
Konečný uživatel při reklamaci předloží nebo zašle společně s reklamovaným výrobkem:
- Fakturu a Dodací list nebo Paragon nebo musí jinak prokázat uzavření kupní smlouvy s Prodejcem
- řádně vyplněný Záruční list, pokud byl konečnému uživateli vydán (o vydání Záručního listu konečnému uživateli rozhoduje záznam v Dodacím listě nebo Paragonu)
- reklamované zboží včetně veškerého příslušenství.
- Zboží bude z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Konečný uživatel je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu zboží se jedná, popřípadě, jak se projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Konečným spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Konečným spotřebitelem stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
5. Neuznaná záruka
Prodejce či Servis má právo označit závadu na zboží nebo příslušenství, která byla reklamována v rámci záruky, jako závadu neuznatelnou. Záruka se nevztahuje zejména na následující případy:
- vady způsobené neodborným použitím (v rozporu s návodem k obsluze), hrubým zacházením, nevhodným skladováním, provozováním v agresivním prostředí, použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství, přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci.
- mechanické poškození bylo způsobeno uživatelem
- důvodem nefunkčnosti výrobku je nesprávný postup při jeho používání
- vada vznikla obvyklým opotřebením
- při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
- neodbornou opravou výrobku
- zboží z jiného důvodu nesplňuje podmínky stanovené tímto řádem či právním předpisem pro uznání oprávněnosti reklamace
6. Reklamace provedené opravy
Reklamuje-li Konečný uživatel kvalitu provedené opravy u výrobku, který již převzal, je třeba tuto reklamaci opravy pojmout jako novou opravu s ohledem na lhůty pro vyřízení reklamace. Na takovou opravu je možno pohlížet jako na další v řadě (je-li servisem uznána jako záruční) z hlediska vícenásobných oprav a odstoupení konečného uživatele od smlouvy.
7. Právo konečného uživatele na odstoupení od kupní smlouvy resp. výměnu výrobku
Konečný uživatel má ze zákona právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od kupní smlouvy, týkající se zboží nebo příslušenství v následujících případech:
a) není-li dodržena lhůta k vyřízení reklamace, dle bodu 4 tohoto Reklamačního a servisního řádu, která byla přijata jako záruční
b) nemůže-li Konečný uživatel výrobek řádně užívat z důvodu opětovného výskytu vad (tj. vada již dvakrát v rámci záruční doby odstraňovaná se opět vyskytne) nebo z důvodu většího počtu vad (tj. alespoň tří vad vyskytujících se současně)
c) vyskytne-li se neodstranitelná vada bránící řádnému užívání výrobku v rámci záruční doby
Konečný uživatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy a nemá právo na výměnu zboží, pokud při uplatnění vady, která by takové právo zakládala, u Prodejce či u autorizovaného servisu požadoval opravu zboží, ledaže se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží.
Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy či práva na výměnu zboží z důvodu nemožnosti řádného užívání zboží pro opětovný výskyt vad, je Konečný uživatel povinen doložit opravenky s vyjádřením Prodejce, ze kterých vyplývá, že předchozí vady kupujícím uplatněné byly vadami odstraněnými v rámci záruky.
Odstoupí-li Konečný uživatel od smlouvy nebo uplatní-li právo na výměnu věci, je Konečný uživatel povinen bez zbytečného odkladu po uplatnění práva vrátit prodejci zboží, a to za následujících podmínek:
- zboží musí být vráceno kompletní, včetně veškerého příslušenství,
- zboží nesmí být jakkoliv poškozeno (není-li takové poškození oprávněným důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy)
- zboží nesmí jevit známky opotřebení nad rámec obvyklého opotřebení vzhledem k době užívání,
V případě nesplnění povinnosti vrátit zboží odpovídá Konečný uživatel Prodejci za vzniklou škodu, přičemž Prodejce je oprávněn tuto pohledávku započíst vůči své povinnosti vrátit zaplacenou kupní cenu v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě uplatnění práva na výměnu věci je Prodejce oprávněn nevydat Konečnému uživateli nové zboží dříve než Konečný uživatel škodu nahradí.
8. Výměny a doplatky
V případě zákonného nároku Konečného uživatele na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy, tj. vrácení peněz, bude Prodejce řešit pouze zboží, které u něj Konečný uživatel zakoupil. V případě odstoupení od kupní smlouvy, je Prodejce povinen vrátit Konečnému uživateli zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu po vrácení zboží. V případě uplatnění práva výměnu zboží, je Prodejce povinen vydat Konečnému uživateli nové zboží bez zbytečného odkladu po vrácení původního zboží. Pokud je to možné, je původní zboží vyměňováno za stejný typ. Není-li výměna ve výjimečných případech možná, má Konečný uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyužije-li v tomto případě Konečný uživatel svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy, může Prodejce Konečnému uživateli na základě jeho výslovné žádosti nabídnout jiné zboží. Bude-li zvolený typ levnější než původní zboží a Konečný uživatel výslovně žádá poskytnutí takového zboží, nebude Prodejce Konečnému uživateli vracet peníze. Bude-li zvolený výrobek dražší, konečný uživatel doplatí rozdíl cen. Rozdíl cen se kalkuluje u dotovaného zboží z dotovaných cen pro konečného uživatele a u nedotovaného zboží z nedotovaných cen pro konečného uživatele.
9. Shoda s kupní smlouvou
Prodejce odpovídá Konečnému uživateli za to, že zboží je při převzetí Konečným uživatelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí Konečným uživatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Konečný uživatel na to, aby Prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Konečného uživatele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Konečný uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Konečný uživatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Podmínky shody kupní smlouvy jsou uvedeny v § 616 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Ostatní ustanovení
Provádí-li Prodejce v postavení autorizovaného servisu opravu zboží zakoupeného u jiné osoby (zejména vystupuje-li jako jiný podnikatel ve smyslu § 625 občanského zákoníku) nevznikají Konečnému spotřebiteli z titulu práva odpovědnosti za vady zboží žádné přímé právní nároky vůči Prodejci.